Dagordning

Vid årsstämman för Kungsskogens Samfällighetsförening,

Söndagen den 20 mars 2016 kl.16.00 i Krokeks Hembygdsgård.

 

  

1.                 Stämman öppnas och dagordningen fastställs.

2.                Val av ordförande för stämman

                   Val av sekreterare och två justeringsmän

3.                Upprop av närvarande fastighetsägare.

4.                Fråga om kallelse skett i behörig ordning, skriftligt minst 14 dagar före stämman.

5.                Styrelsens förvaltningsberättelse

6.                Fastställande av balans och resultaträkning

7.                Revisorernas berättelse

8.                Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9.                Fastställande av årsavgift till föreningen och för badhytt.

10.               Fastställande av arvoden.

11.               Styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår.

12.               Val av ordförande i föreningen för ett år.

13.               Val av styrelseledamöter och suppleanter.

14.               Val av revisorer och suppleanter.

15.               Val av badhuskommitté.

16.               Val av VA-chef

17.               Val av valberedning

18.               Strandanläggningen

19.               Inkomna motioner

20.              Publicering av stämmoprotokollet

21.               Övrigt

22.              Avslutning